เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal):
ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวทั้งจากบทร้อยแก้วได้ เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์
            นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้ในเรื่องที่เรียนในQuarter  และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถสรุปใจความและสาระสำคัญของหนังสือที่อ่านและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งเข้าใจในหลักภาษาที่ได้เรียนทั้ง Quarter  สามารถอธิบาย หลักภาษาที่ได้เรียนทั้ง Quarter ได้


Week
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
1
โจทย์
 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

คำถาม :
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากวรรณกรรมบ้าง?
หลักภาษา :
ทบทวนองค์ความรู้
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share สิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมบ้าง
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้วรรณกรรมบ้าง
- Round Robin  เรื่องเล่าความประทับใจจากวรรณกรรม
- Brainstorms สิ่งที่ได้เรียนรู้ (ทบทวนหลักภาษาที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Mind Mapping  สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ :
- ห้องเรียน
วรรณกรรม ความสุขของกะทิและหนังล้อมผ้า
วันจันทร์ (1 ชั่วโมง)
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้หลักภาษาอะไรบ้างใน Quarter นี้ เรียนรู้อย่างไร”
เชื่อม:
นักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนใน Quarter นี้
ใช้:
นักเรียนสรุปความรู้หลังเรียน ตามความสนใจ
วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ใช้: นักเรียนสรุปองค์ความรู้ต่อจากวันจันทร์
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง:
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าใน Quarter นี้ พี่ ป.๓ ทำอะไรร่วมกันได้ดีทีสุดและอะไรต้องพัฒนาเพิ่มเติม เพราะเหตุใด”
เชื่อม:
-     นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกั
-   นักเรียนคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำได้ดีและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมมากสุดอย่างละข้อ
ใช้:
นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองสิ่งทำที่ได้ดีและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมวิชาภาษาไทยเป็นการ์ตูนช่อง
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
เชื่อม:
นักเรียนออกแบบและซ้อมการนำเสนองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 2
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ใช้:
นำเสนองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 2
ภาระงาน
-
นำเสนอผลงาน และทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
Quarter นี้
3 สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมบ้าง (ภาพรวมใหญ่)

ชิ้นงาน
-       การ์ตูนช่องสิ่งที่ตนเองสิ่งทำที่ได้ดีและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย
-       สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้ในเรื่องที่เรียนในQuarter  และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถสรุปใจความและสาระสำคัญของหนังสือที่อ่านและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งเข้าใจในหลักภาษาที่ได้เรียนทั้ง Quarter  สามารถอธิบาย หลักภาษาที่ได้เรียนทั้ง Quarter ได้

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์ หรือแง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อน
-    เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
-   จัดการข้อมูล สรุปและนำเสนอความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่นทราบได้
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น