เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal):
ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวทั้งจากบทร้อยแก้วได้ เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

Week1เป้าหมายรายสัปดาห์
            นักเรียนเข้าใจและอธิบายองค์ความรู้ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถคาดเดาคาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ได้ รวมทั้งบอกเล่าอธิบายเรื่องราวให้คนอื่นฟังไดอ่านวรรณกรรมและสามารถอธิบายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสาระสำคัญของเรื่องที่ต้องการสื่อสาร อีกทั้งลำดับเรื่องราวและใจความสำคัญของเรื่องได้ มีมารยาทในการพูด ฟังและอ่าน สามารถเขียนเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์

Week
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
1
10 -14
ส.ค.
58
วันพุธหยุดวันแม่แห่งชาติ

โจทย์ : วรรณกรรมเรื่อง 
-   หนังล้อมผ้า
-   ความสุขของกะทิ
คำถาม: 
- ภาระงานที่มอบหมายในช่วงปิดเรียน เป็นอย่างไรบ้าง?
-    นักเรียนคิดว่าเนื้อหาของนิทานนานาชาติจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?
-    นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter ที่ผ่านมาและนำไปใช้อย่างไรบ้าง?
หลักภาษา
-  คาดเดาเรื่อง
-  ทบทวนความรู้
-  การเขียนอย่างสร้างสรรค์
ครื่องมือคิด
-       Round Robin สิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter ที่ผ่านมา
-       Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
-       Wall thinking ผลงาน
-       Show & Share เรื่องราวหรือเรียงความของแม่
สื่อ และแหล่งเรียนรู้
-       วรรณกรรม หนังล้อมผ้า
-       วรรณกรรม ความสุขของกะทิ
-       บรรยากาศในชั้นเรียน

วันจันทร์ (1 ชั่วโมง)
ชง:
-     ครูให้นักเรียนสังเกตหน้าปกของวรรณกรรมทั้งสองเล่ม “หนังล้อมผ้า” และ “ความสุขของกะทิ” พร้อมกับอ่านประโยคหน้าปกให้นักเรียนฟัง
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าหนังสือวรรณกรรมทั้งสองเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง
เชื่อม: ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือวรรณกรรม
ใช้: นักเรียนเขียนคาดเดาเรื่องจากวรรณกรรม
วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง:
-     ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมวันจันทร์ที่ผ่านมา
-     ครูตั้งคำถามกระต้นการคิด นักเรียนคิดว่าใครที่รักและดูแลนักเรียนมากที่สุด และถ้ามีโอกาสนักเรียนจะตอบแทนท่านอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม: ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบุคคลที่ดูแลเรา และสิ่งที่อยากตอบแทนท่าน
ชง: ครูตั้งคำถามกระต้นการคิด
-     “แม่มีบุญคุณกับเราอย่างไรบ้าง?”
-     นักเรียนจะเขียนถึงพระคุณแม่อย่างไรบ้าง?”
ใช้: นักเรียนเขียนเรื่องราวหรือเรียงความของแม่พร้อมวาดภาพสื่อความหมาย
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง:
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนากันเกี่ยวกับวันแม่ที่ผ่านมาทำนักเรียนทำอะไรให้แม่บ้าง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ใน Quarter ที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง และนำไปใช้อย่างไร
เชื่อม: ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter ที่ผ่านมา
ใช้: นักเรียนเขียนความรู้ก่อนเรียนของตนเอง แบบ
Mind Mapping
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
เชื่อม: ครูและนักเรียนทบทวนงานเมื่อวานนี้ นักเรียนทำได้เท่าไรแล้ว และเหลือเพิ่มเติมส่วนไหนบ้าง
ใช้:
-  นักเรียนทำ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน ต่อ
-  ครูและนักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับพระคุณของแม่
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
-       เขียนเรื่องราวหรือเรียงความของแม่
-       Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
-       คาดเดาเรื่องวรรณกรรม “ความสุขของกะทิ” และ  “หนังล้อมผ้า

ความรู้
เข้าใจและอธิบายองค์ความรู้ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถคาดเดาคาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ได้ รวมทั้งบอกเล่าอธิบายเรื่องราวให้คนอื่นฟังไดอ่านวรรณกรรมและสามารถอธิบายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสาระสำคัญของเรื่องที่ต้องการสื่อสาร อีกทั้งลำดับเรื่องราวและใจความสำคัญของเรื่องได้ มีมารยาทในการพูด ฟังและอ่าน สามารถเขียนเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์ หรือแง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อน
-    เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
-   จัดการข้อมูล สรุปและนำเสนอความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่นทราบได้
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ

กิจกรรม
ชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. วันแรกของการเปิดเรียนคุณครูทักทายและทบทวน ตรวจการบ้านของพี่ๆ พี่ๆ ช่วยกันเฉลยการบ้านที่ทำมา เช่น ตัวการันต์ ที่พบเจอ พี่น้ำตาล บุรีรัมย์ ค่ะ วันจันทร์ อาทิตย์ เพื่อนคนอื่นๆ ช่วยกันตอบ คำพ้องรูป พ้องเสียง เมื่อทบทวนการบ้านเสร็จ ครูให้พี่ๆ สังเกตปกหนังสือวรรณกรรมที่จะได้อ่าน พร้อมกับอ่านข้อความหน้าปกให้พี่ๆ ฟัง จากนั้นพี่ๆ คาดเดาวรรณกรรม
  วันอังคารครูอ่านเรียงความเกี่ยวกับแม่ให้พี่ๆ ฟัง และตั้งคำถาม “ถ้านึกถึงแม่ พี่ๆจะคิดถึงอะไรบ้าง และเปรียบแม่เหมือนกับสิ่งใดบ้าง”
  พี่วาหวา “แม่เหมือนเข็มทิศชี้นำทางที่ดีให้กับเราค่ะ”
  พี่พี “คิดถึงแม่ที่แม่ให้เราได้ดื่มนมครับ
  พี่ออม “คิดถึงตอนที่แม่มาส่งเรามาโรงเรียนค่ะ” จากนั้นครูแจกกระดาษให้พี่ๆ เขียนเรียงความเกี่ยวกับแม่
  วันพฤหัสบดี ครูและนักเรียนกล่าวทักทายกันและบอกเล่าถึงเรื่องวันแม่ที่ผ่านมา หลังจากนั้นทบทวนความรู้ที่ผ่านจาก Quarter ที่ผ่านมา และนักเรียนเขียนสรุปความรู้ก่อนเรียนของตนเองและทำต่อในวันศุกร์

  ตอบลบ