เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal):
ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวทั้งจากบทร้อยแก้วได้ เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

MainMind Mappingขอบเขตเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

Quarter 1
สาระ/หลักภาษา
                Quarter 2
สาระ/หลักภาษา
Quarter 3
สาระ/หลักภาษา
Quarter 4
สาระ/หลักภาษา
. ชนิดของคำ (คำกริยา  คำนาม 
คำสรรพนาม คำวิเศษณ์  คำอุทาน  คำบุพบท  คำสันทาน)
. มา ตราตัวสะกดตรงมาตราไม่ตรงมาตรา
. คำประวิสรรชนีย์ คำไม่ประวิสรรชนีย์
.สระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป
. ควบแท้ ควบไม่แท้ 
. อักษรสามหมู่
. การผันอักษร
. การเขียนย่อความสรุปเรื่อง
. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
. ภาษาพูด   ภาษาเขียน
๒. คำที่มี รร หัน
. ตัวการันต์
.คำพ้องรูป พ้องเสียง
. อักษรนำ
. เครื่องหมายวรรคตอน
. คำที่มักเขียนผิด
. การใช้เลขไทย
. ภาษาไทย ภาษาถิ่น  คำสุภาพ
๑๐.คำที่มี ฤ ฤา
๑๑. แต่งเรื่องตามจินตนาการ
๑๒. มารยาทการฟัง พูด อ่าน เขียน

.  คำเป็น คำตาย
. คำอุทาน คำตรงกันข้าม
. อักษรย่อ
. ปริศนาคำทายและบทร้องเล่น
. การเขียนเรียงความ
ประโยค (ประโยคบอกเล่า  ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม  ประโยคขอร้อง  ประโยคคำสั่ง)
. การเขียนบันทึกความรู้
. การเขียนจดหมาย (จดหมายส่วนตัว จดหมายขอโทษ จดหมายแสดงความขอบคุณ จดหมายแสดงความเห็นใจ  จดหมายแสดงความยินดี)
๙. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
๑๐. การเขียนบรรยาย พรรณนา
๑๑. แต่งเรื่องตามจินตนาการ
. บทร้อยกรอง บทร้อยแก้ว
. คำคล้องจอง 
. คำราชาศัพท์
. การใช้พจนานุกรม
. การเขียนบทกลอน (กลอนสี่)
. บทอาขยาน
. นิทานพื้นบ้าน  นิทานคติธรรม
.การใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้
. คำขวัญ สำนวน สุภาษิต
๑๐. การวิจารณ์บทประพันธ์
๑๑. มารยาทการฟัง พูด อ่าน เขียนวรรณกรรม
-         นิทานจากดวงดาว
-         นิทานเอกนานาชาติ
วรรณกรรม
- เจ้าชาย
- ความสุขของกะทิ
วรรณกรรม
-  เจ้าชายน้อย
- ชาร์ล็อต แมงมุมเพื่อนรัก
วรรณกรรม
นิทานพื้นบ้าน

เวลาเรียน ๑๑ สัปดาห์ (๕๕ ชั่วโมง)
เวลาเรียน ๙ สัปดาห์ (๔๕ชั่วโมง)
เวลาเรียน สัปดาห์ (๔๕ ชั่วโมง)
เวลาเรียน ๑๐ สัปดาห์ (๕๐ ชั่วโมง)ขอบข่ายเนื้อหาการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Quarter 2 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
สัปดาห์
วรรณกรรมเรื่อง /ตอน
ความเข้าใจ (แก่นวรรณกรรม)
หลักภาษา
เป้าหมายของการเรียนรู้หลักภาษา
1
สรุปความรู้ก่อนเรียน
คาดเดาเนื้อเรื่องจากวรรณกรรม หนังล้อมผ้าและความสุขของกะทิ
คาดเดาเรื่องจากประโยคที่อยู่บนปก รูปภาพ ได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่เคยเรียนรู้มาเขียนอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้
มารยาทการฟัง พูด อ่าน เขียน
นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมได้
2
หนังล้อมผ้า ตอน เบ็ดกบ
ทุกชีวิตเกิดมาเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ธรรมชาติจัดสรรให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างสมดุล
ภาษาพูด ภาษาเขียน คำสุภาพ
นักเรียนมีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร เลือกใช้ภาษาพูดและเขียนได้ถูกต้องเหมาะสม
3
หนังล้อมผ้า ตอน ลาวลวง
สังคมเรามีความแตกต่างหลากหลาย ไม่มีสิ่งใดเหมือนกัน เราควรยอมรับในความแตกต่าง และดำรงชีวิตภายใต้ความแตกต่างนั้นอย่างมีความสุข
ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิ่น 

นักเรียนสื่อสารผ่านภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น อีกทั้งสามารถเลือกใช้ภาษาสุภาพได้
4
ความสุขของกะทิ “บ้านริมคลอง”
สังคมที่อยู่ในชนบท มีวิถีชีวิตที่ไม่เร่งรีบ อยู่กับธรรมชาติ ทำให้ผู้คนมีจิตใจที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
การใช้เลขไทย
เครื่องหมายวรรคตอน
นักเรียนสามารถเลือกใช้ตัวเลขไทยให้เหมาะสมกับโอกาส และนำเครื่องหมายวรรคตอนไปใช้ในรูปประโยคได้ถูกต้องเหมาะสม
5
หนังล้อมผ้า ตอน หนังล้อมผ้า
วิถีชีวิตของคนในชนบทเป็นความเรียบง่าย แต่เมื่อมีความเจริญเข้ามาทำให้เราหลงลืมหน้าที่ตนเอง เราจะดำรงชีวิตอย่างไรให้อยู่ได้อย่างมีความสุข                 
คำที่มักเขียนผิด
แต่งเรื่องตามจินตนาการ
นักเรียนสามารถอ่าน และเขียนคำที่มักเขียนผิดบ่อยๆ อีกทั้งอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้คำได้ถูกต้องตามความหมาย
6
ความสุขของกะทิ “บ้านชายทะเล”
ทุกคนเกิดมาย่อมมีเรื่องราวต่างๆ เข้ามาในชีวิต เมื่อเราเจอปัญหาแล้ว หากเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งนั้นและค่อยๆ แก้ปัญหา แล้วเราจะพบกับทางออกและความสุขที่แท้จริง
ตัวการันต์
คำที่มี รร หัน
แต่งเรื่องตามจินตนาการ
นักเรียนสามารถอ่าน เขียนคำที่มีตัวการันต์ คำที่มี รร หัน และ รร หันการันต์ รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
7
ความสุขของกะทิ “บ้านกลางเมือง”
การยอมรับความจริง ทำความเข้าใจ ยอมรับการตัดสินใจของคนรอบข้างที่ย่อมมีเหตุผลของแต่ละบุคคล ย่อมทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทำด้วย
คำพ้องรูป พ้องเสียง
คำที่มี ฤ ฤา
นักเรียนสามารถอ่าน และเขียนคำพ้องรูป และพ้องเสียง คำที่มี ฤ ฤา อีกทั้งอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้คำได้ถูกต้องตามความหมาย
8
หนังล้อมผ้า ตอน ดงคนดี
สังคมเรามีความแตกต่างหลากหลาย เราจะดำรงชีวิตภายใต้ความแตกต่างนั้นอย่างมีความสุข
อักษรนำ
แต่งประโยคสร้างสรรค์
นักเรียนอ่าน เขียน คำที่เป็นอักษรนำ
ได้ถูกต้อง พูดแสดงความคิดเห็น บอกความหมาย ความแตกต่างของอักษรนำได้
9
สรุปทบทวนองค์ความรู้
คุณค่าของวรรณกรรมและการนำไปใช้
สรุปองค์ความรู้
นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้วรรณกรรม  และถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นได้


ปฏิทินการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
Quarter 2 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

Week
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome

1
วรรณกรรมเรื่อง
-  ความสุขของกะทิ
-  หนังล้อมผ้า

หลักภาษา
-  คาดเดาเรื่อง
-  ทบทวนความรู้
-  การเขียนอย่างสร้างสรรค์
-       ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยได้เรียนรู้ผ่านมาใน Quarter 1 และสิ่งที่อยากเรียนใน Quarter 2
-       รู้จักหนังสือวรรณกรรมที่จะได้เรียนรู้ ผ่านการเล่า ดูภาพ คำถามจากครู
-       เขียนคาดเดาเรื่องพร้อมวาดภาพประกอบ
-       นำเสนอสิ่งที่คาดเดา
-       เขียนเรียงความถึงแม่
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับพระคุณของแม่
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
-       เขียนเรื่องราวหรือเรียงความของแม่
-       Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
-       คาดเดาเรื่องวรรณกรรม “ความสุขของกะทิ” และ  “หนังล้อมผ้า
-        

ความรู้
เข้าใจและอธิบายองค์ความรู้ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถคาดเดาคาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ได้ รวมทั้งบอกเล่าอธิบายเรื่องราวให้คนอื่นฟังไดอ่านวรรณกรรมและสามารถอธิบายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสาระสำคัญของเรื่องที่ต้องการสื่อสาร อีกทั้งลำดับเรื่องราวและใจความสำคัญของเรื่องได้ มีมารยาทในการพูด ฟังและอ่าน สามารถเขียนเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์ หรือแง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อน
-    เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
-   จัดการข้อมูล สรุปและนำเสนอความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่นทราบได้
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
2
วรรณกรรมเรื่อง
หนังล้อมผ้า ตอน “เบ็ดกบ

หลักภาษา
-   ภาษาพูด ภาษาเขียน
-   คำสุภาพ
-       อ่านหนังสือวรรณกรรม หนังล้อมผ้า ตอน “เบ็ดกบ” เชื่อมโยงสู่พฤติกรรมสมอง
-       นักเรียนสรุปเรื่องย่อ วาดภาพประกอบ
-       นำวรรณกรรมมาเชื่อมโยงกับตัวเอง (นักเรียนเคยทำเหมือนตัวละครใดบ้าง ทำอย่างไร นักเรียนคิดว่าที่บ้านของเราเหมือนหรือต่างอย่างไรกับในวรรณกรรม
-       เชื่อมโยงสู่หลักภาษา โดยครูนำบัตรคำ และคำจากในวรรณกรรมที่เป็นภาษาพูดเขียนบนกระดาน และนักเรียนช่วยคิดว่า มีคำไหนที่ใช้แทนได้บ้าง
-       สนทนาและเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูดและเขียน
-       นักเรียนแต่งประโยคที่เป็นภาษาเขียนและนำเสนอเป็นภาษาพูด
-       ครูเขียนคำสุภาพบนการดาน นักเรียนช่วยการหาความหมายของคำ
-       นักเรียนแต่งการ์ตูนช่องภาษาพูดและภาษาเขียน
-       ทบทวนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการตัวละครจากเรื่องที่ได้อ่าน
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรม นิสัยของตัวละครแต่ละตัว
-   ค้นคว้าหาคำที่เป็นภาษาพูด ภาษาเขียนและคำสุภาพ
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ชิ้นงาน
-       สรุปเรื่องย่อ วาดภาพประกอบ
-       เรื่องราวและตัวละครที่อยากให้เปลี่ยนในวรรณกรรม
-       ประโยคภาษาพูดและภาษาเขียน
-       นิทาน/การ์ตูนช่องภาษาพูดและภาษาเขียน
-       สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง และสามารถอธิบายความหมาย ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด สามารถอธิบายความหมายและการนำคำที่เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน คำสุภาพไปใช้ในเหตุการณ์ต่างๆ  อีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์ หรือแง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อน
-    เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
-   จัดการข้อมูล สรุปและนำเสนอความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่นทราบได้
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
3
วรรณกรรมเรื่อง
หนังล้อมผ้า ตอน “ลาวลวง”

หลักภาษา
-   ภาษาไทยมาตรฐาน
-   ภาษาถิ่น
-       อ่านหนังสือวรรณกรรม หนังล้อมผ้า ตอน “ลาวลวง” เชื่อมโยงสู่พฤติกรรมสมอง
-       นักเรียนแต่งตอนจบใหม่ให้สมบูรณ์
-       นำวรรณกรรมมาเชื่อมโยงกับตัวเอง (นักเรียนเคยทำเหมือนตัวละครใดบ้าง ทำอย่างไร นักเรียนคิดว่าที่บ้านของเราเหมือนหรือต่างอย่างไรกับในวรรณกรรม
-       ครูนำบัตรคำ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น มาให้นักเรียนจับคู่กัน
-       สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการนำภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น ใช้ในชีวิตประจำวัน
-       นักเรียนแต่งการ์ตูนช่องภาษาไทยมาตรฐาน และนำเสนอเป็นละครภาษาถิ่นให้เหมาะสม
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการตัวละครจากเรื่องที่ได้อ่าน
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรม นิสัยของตัวละครแต่ละตัว
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
-       แต่งตอนจบใหม่
-       การ์ตูนช่อง ละคร ภาษา
-       สรุปการเรียนรู้การใช้ภาษา
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง และสามารถอธิบายความหมาย ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด อีกทั้งอธิบายการเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นได้อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์ หรือแง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อน
-    เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
-   จัดการข้อมูล สรุปและนำเสนอความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่นทราบได้
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4
วรรณกรรมเรื่อง
ความสุขของกะทิ ตอน “บ้านริมคลอง”
หลักภาษา
-   การใช้เลขไทย
-   เครื่องหมายวรรคตอน
-       อ่านหนังสือวรรณกรรม ความสุขของกะทิ ตอน “ปิ่นโต กะละมังกับไม้หนีบผ้า เรืออีแปะ ศาลาริมน้ำ” เชื่อมโยงสู่พฤติกรรมสมอง
-       เขียนสรุปเรื่องที่ได้อ่านและอ่านและฟังแบบ Mind Mapping
-       นำวรรณกรรมมาเชื่อมโยงกับตัวเอง (ทำไมตัวละครจึงทำอย่างนั้น ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร ประโยคนี้ต้องการบอก
-       เชื่อมโยงวรรณกรรมสื่อหลักภาษา เลขไทย เครื่องหมายวรรคตอน ที่มีในวรรณกรรม เช่น ตัวเลข และ เครื่องหมาย “” นักเรียนสังเกต เคยเจอที่ไหน หมายความว่าอย่างไร”
-       นักเรียนค้นหาข้อมูล และความหมายของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ
-       นักเรียนนำเครื่องมายต่างไปใช้ในนิทานสร้างสรรค์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับ
พฤติกรรม นิสัยจากเรื่องที่ได้อ่าน
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับการนำไปปรับใช้ในชีวิต
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
-   เขียนแต่งเรื่องจากชื่อตอนบ้านริมคลอง
-   การใช้เครื่องหมายวรรคตอนแต่ละชนิด
-   สรุปการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง และสามารถอธิบายความหมาย ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด อีกทั้งอธิบายการใช้เลขไทย เครื่องหมายวรรคตอน นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์ หรือแง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ
-   เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่อหังการ
5
วรรณกรรมเรื่อง
หนังล้อมผ้า ตอน “หนังล้อมผ้า”

หลักภาษา
-   คำที่มักเขียนผิด
-   เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
-       อ่านหนังสือวรรณกรรม หนังล้อมผ้า ตอน “หนังล้อมผ้า” เชื่อมโยงสู่พฤติกรรมสมอง
-       นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
-       นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามคำบอก หาความหมาย และการนำไปใช้
-       นำคำศัพท์มาแต่งประโยคสร้างสรรค์
-       นักเรียนแยกบัตรคำที่เขียนถูก และผิด หรือแยกตามความคิดของตนเอง
-       สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแยกคำศัพท์ เพราะเหตุใด
-       นำคำศัพท์ที่เขียนผิดมาเขียนใหม่ พร้อมวาดรูปให้ความหมายของคำ
-       นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาคำที่มักเขียนผิด เขียนคำที่ถูกต้อง แล้วทำเป็นบัตรคำนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ
-       นักเรียนทบทวนและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์แบบบรรยาย
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับ
พฤติกรรม นิสัยจากเรื่องที่ได้อ่าน
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับการนำไปปรับใช้ในชีวิต
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
-   สรุปแผนภาพโครงเรื่องวาดภาพประกอบ
-   บัตรคำที่มักเขียนผิด
-   เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์คำที่มักเขียนผิด
-   สรุปการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง และสามารถอธิบายความหมาย ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด อีกทั้งอธิบายคำที่มักเขียนผิด  นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์ หรือแง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ
-   เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่อหังการ
6
วรรณกรรมเรื่อง
ความสุขของกะทิ ตอน “บ้านชายทะเล”

หลักภาษา
-   ตัวการันต์
-   คำที่มี รร
-   แต่งเรื่องตามจินตนาการ
-       อ่านหนังสือวรรณกรรม ความสุขของกะทิ ตอน “บ้านชายทะเล” เชื่อมโยงสู่พฤติกรรมสมอง
-       นักเรียนแต่งตอนจบใหม่ “บ้านชายทะเล”
-       เชื่อมโยงทะเลกับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศน์ของทะเล กิจกรรมที่ทำที่ทะเล สถานที่หรือทะเลที่นักเรียนรู้จัก
-       นักเรียนแต่งตามจินตนาการ เกี่ยวกับทะเล
-       ครูเขียนคำศัพท์ที่มีตัวการันต์ในวรรณกรรมที่อ่าน นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนคำที่มีตัวการันต์
-       นักเรียนค้นหาคำศัพท์ที่มีตัวการันต์จากวรรณกรรม
-       นักเรียนนำคำศัพท์ที่มีตัวการันต์แต่งเรื่องนิทานตามจินตนาการ
-       นักเรียนทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ภาระงาน
- อ่านวิเคราะห์วรรณกรรม เชื่อมโยงสู่การนำไปปรับใช้กับตนเอง
- ศึกษาค้นคว้าคำการันต์จากเรื่องที่อ่าน
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่คำศัพท์ คำชนิดต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้ (เลือกตามความสนใจ)

ชิ้นงาน
- แต่งตอนจบใหม่
- ประโยคสร้างสรรค์
- เรื่องสร้างสรรค์จากคำการันต์
ความรู้:
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล เข้าใจสามารถนำคำการันต์ และ รร มาใช้ในการสื่อสารหรือนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถอ่านและฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากวรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และสื่อความหมายบัตรคำและเชื่อมโยงมาปรับใช้ในงานเขียนของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของประโยคความเดียว ความรวม
และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียนสรุป บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการรวบรวมข้อมูลและการวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจนสำเร็จ
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพ รับฟังความคิดเห็น
คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
7
วรรณกรรมเรื่อง
ความสุขของกะทิ ตอน “บ้านกลางเมือง”

หลักภาษา
-   คำพ้องรูป พ้องเสียง
-   คำที่มี ฤ ฤา
-       อ่านหนังสือวรรณกรรม ความสุขของกะทิ ตอน “บ้านกลางเมือง” เชื่อมโยงสู่พฤติกรรมสมอง
-       นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง“บ้านกลางเมือง”
-       เชื่อมโยงบ้านกับนักเรียน ถ้าคิดถึงบ้านนักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง องค์ประกอบของบ้าน นักเรียนจะทำอย่างไรให้บ้านมีความสงบสุข ให้บ้านเป็นที่พักอาศัย พักผ่อน
-       นักเรียนเชื่อมโยงคำศัพท์กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบ้าน
-       ครูนำบัตรคำ พ้องรูป พ้องเสียง เช่น ซ่อม-ส้อม, ซิ่น-สิ้น, สระ, เพลา นักเรียนสังเกต อ่าน แล้วนำคำไปใส่ในประโยค นักเรียนจะอ่าน/เลือกคำเหล่านี้ในประโยคใดบ้าง
-       นักเรียนแต่งประโยคจากคำพ้องรูปและพ้องเสียง
-       ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับคำศัพท์ ฤ ฤา
-       นักเรียนแต่งนิทานสร้างสรรค์
-       นักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนทั้งสัปดาห์และการนำวรรณกรรมและหลักภาษาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการตัวละครจากเรื่องที่ได้อ่าน
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรม นิสัยของตัวละครแต่ละตัว
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
-       แผนภาพโครงเรื่องบ้างกลางเมือง
-       แต่งเรื่องบ้านกลางเมืองและบ้านกลางทุ่ง
-       แต่งประโยค
-       แต่งเรื่องสร้างสรรค์
-       สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง และสามารถอธิบายความหมาย ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด อีกทั้งอ่าน เขียนอธิบายการใช้คำพ้องรูป พ้องเสียง คำที่มี ฤ ฤา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์ หรือแง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อน
-    เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
-   จัดการข้อมูล สรุปและนำเสนอความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่นทราบได้
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
8
วรรณกรรมเรื่อง
หนังล้อมผ้า ตอน “ดงคนดี”

หลักภาษา
-   อักษรนำ
-   แต่งประโยคสร้างสรรค์
-       อ่านหนังสือวรรณกรรม หนังล้อมผ้า ตอน “ดงคนดี” เชื่อมโยงสู่พฤติกรรมสมอง
-       นักเรียนสรุปย่อเรื่องที่ได้อ่าน
-   นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามคำบอก หาความหมาย และการนำไปใช้
-   นำคำศัพท์มาแต่งประโยคสร้างสรรค์
-   นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเล่นเกม โดยครูจะให้อักษร นำ เช่น อย หร หว นักเรียนเขียนคำศัพท์ให้มากที่สุด
-   นักเรียนนำคำศัพท์มาแต่ประโยคให้สมบูรณ์
-   ครูนำบัตรคำมาให้นักเรียนสังเกต เช่น ขนม ผสม ตลาด นักเรียนคิดคำศัพท์เพิ่มเติม
-   นักเรียนนำคำศัพท์มาแต่งเป็นนิทานสร้างสรรค์
-   นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการตัวละครจากเรื่องที่ได้อ่าน
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรม นิสัยของตัวละครแต่ละตัว
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
-       แต่งตอนจบใหม่
-       แต่งประโยค
-       Web อักษรนำ
-       ใบงานอักษรนำ
-       สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง และสามารถอธิบายความหมาย ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด อีกทั้งอธิบายเกี่ยวกับการอ่าน และเขียนอักษรนำ นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์ หรือแง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อน
-    เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
-   จัดการข้อมูล สรุปและนำเสนอความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่นทราบได้
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
9
สรุปและทบทวนองค์ความรู้
-       นักเรียนสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับคุณค่าของวรรณกรรม “หนังล้อมผ้า” และ “ความสุขของกะทิ”
-       ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนความรู้หลักภาษาที่ได้เรียนรู้มาทั้ง Quarter 2
-       นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของวรรณกรรมและทบทวนความรู้ทางหลักภาษา
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้ง Quarter ไปในชีวิตประจำวัน
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
สรุปความรู้หลังเรียนภาษาไทย
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้ในเรื่องที่เรียนในQuarter  และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถสรุปใจความและสาระสำคัญของหนังสือที่อ่านและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งเข้าใจในหลักภาษาที่ได้เรียนทั้ง Quarter สามารถอธิบาย หลักภาษาที่ได้เรียนทั้ง Quarter ๒ ได้
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์ หรือแง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ
-  เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่อหังการตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Quarter 2 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
หน่วยการเรียน วรรณกรรม หนังล้อมผ้าและความสุขของกะทิ

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๑หน่วยการเรียนรู้
วรรณกรรม

สาระ/หลักภาษาไทย
ทบทวนความรู้
การคาดเดาเรื่อง
วรรณกรรม
./  อ่านออกเสียงคำ  ข้อความหรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
 ./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ
ป๓/๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของชนิดของคำได้
./๔ เรียบเรียงคำชนิดของคำ นำมาแต่งประโยคง่ายๆ
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่านและและฟัง
นักเรียนเข้าใจและอธิบายองค์ความรู้ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถคาดเดาคาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ได้ รวมทั้งบอกเล่าอธิบายเรื่องราวให้คนอื่นฟังไดอ่านวรรณกรรมและสามารถอธิบายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสาระสำคัญของเรื่องที่ต้องการสื่อสาร อีกทั้งลำดับเรื่องราวและใจความสำคัญของเรื่องได้ มีมารยาทในการพูด ฟังและอ่าน สามารถเขียนเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์
สัปดาห์ที่ ๒หน่วยการเรียนรู้
หนังล้อมผ้า ตอน “เบ็ดกบ”

สาระ/หลักภาษาไทย
-   ภาษาพูด ภาษาเขียน
-   คำสุภาพ
./  อ่านออกเสียงคำ  ข้อความหรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำที่เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน และคำสุภาพ
 ./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านได้
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน และระบุเหตุผลประกอบ
./๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
./๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำที่ภาษาพูด ภาษาเขียน และคำสุภาพได้
./๔ เรียบเรียงคำภาษาพูด ภาษาเขียน และคำสุภาพนำมาแต่งประโยคง่ายๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน/ฟังวรรณกรรม
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง และสามารถอธิบายความหมาย ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด สามารถอธิบายความหมายและการนำคำที่เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน คำสุภาพไปใช้ในเหตุการณ์ต่างๆ  อีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สัปดาห์ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้
หนังล้อมผ้า ตอน “ลาวลวง”

สาระ/หลักภาษาไทย
-   ภาษาไทยมาตรฐาน
-   ภาษาถิ่น
./  อ่านออกเสียงคำ  ข้อความหรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของชนิดของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
 ./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านได้
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน และระบุเหตุผลประกอบ
./๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
./๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของชนิดของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้
./๔ เรียบเรียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนำมาแต่งประโยคง่ายๆ
./
เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน/ฟังวรรณกรรม
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง และสามารถอธิบายความหมาย ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด อีกทั้งอธิบายการเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นได้อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์
สัปดาห์ที่ ๔หน่วยการเรียนรู้
ความสุขของกะทิ ตอน “บ้านริมคลอง”

สาระ/หลักภาษาไทย
หลักภาษา
-   การใช้เลขไทย
-   เครื่องหมายวรรคตอน
./  อ่านออกเสียงคำ  ข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอน เลขไทยหรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
./๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือด้วยความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่านได้
./๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เลือกใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้เหมาะสม
./๔ เรียบเรียงคำเลือกใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้
./
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน/ฟังวรรณกรรม
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง และสามารถอธิบายความหมาย ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด อีกทั้งอธิบายการใช้เลขไทย เครื่องหมายวรรคตอน นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
สัปดาห์ที่ ๕หน่วยการเรียนรู้
หนังล้อมผ้า ตอน “หนังล้อมผ้า”

สาระ/หลักภาษาไทย
-  คำที่มักเขียนผิด
-  เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
./  อ่านออกเสียงคำ  ข้อความที่มักเขียนผิดหรือเรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
./๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือด้วยความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่านได้
./๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ป.๓/๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำที่มักเขียนผิด
ได้
./๔ เรียบเรียงคำที่มักเขียนผิดแต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน/ฟังวรรณกรรม
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง และสามารถอธิบายความหมาย ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด อีกทั้งอธิบายคำที่มักเขียนผิด  นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
สัปดาห์ที่ ๖หน่วยการเรียนรู้
ความสุขของกะทิ ตอน “บ้านชายทะเล”

สาระ/หลักภาษาไทย
-   ตัวการันต์
-   คำที่มี รร
-   แต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๑ อ่านออกเสียงคำและข้อความที่มีตัวการันต์ คำที่มี รรได้อย่างถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่มีตัวการันต์ คำที่มี รรได้
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
./๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือด้วยความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่านได้
./๙ มีมารยาทในการอ่าน
./๑ เขียนคัดลายมือคำและข้อความที่มีตัวการันต์ คำที่มี รร
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน


./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระ
สำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๔ พูดแสดงความคิดเห็นและอธิบายความหมายของคำและข้อความที่มีตัวการันต์ คำที่มี รรได้
./๕ พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
./๖ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำที่มีตัวการันต์ คำที่มี รรได้
./๔ เรียบเรียงคำที่มีตัวการันต์ คำที่มี รร หัน มาแต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านฟังวรรณกรรม
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรม ความสุขของกะทิ ตอน “บ้านชายทะเล”นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล เข้าใจสามารถนำคำการันต์ และ รร มาใช้ในการสื่อสารหรือนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถอ่านและฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากวรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตได้
สัปดาห์ที่ ๗หน่วยการเรียนรู้
ความสุขของกะทิ ตอน “บ้านกลางเมือง”

สาระ/หลักภาษาไทย
-  คำพ้องรูป พ้องเสียง
-   คำที่มี ฤ ฤา
./  อ่านออกเสียงคำและข้อความที่เป็นคำพ้องรูป พ้องเสียงและคำที่มี ฤ ฤา หรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./  อธิบายความหมายของคำพ้องรูป พ้องเสียงและคำที่มี ฤ ฤา ได้
 ./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
./๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือด้วยความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่านได้
./๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน

./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำพ้องรูป พ้องเสียงและคำที่มี ฤ ฤา ได้
./๔ เรียบเรียงคำพ้องรูป พ้องเสียงและคำที่มี ฤ ฤา แต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน/ฟังวรรณกรรม
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง และสามารถอธิบายความหมาย ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด อีกทั้งอ่าน เขียนอธิบายการใช้คำพ้องรูป พ้องเสียง คำที่มี ฤ ฤา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
สัปดาห์ที่ ๘หน่วยการเรียนรู้
หนังล้อมผ้า ตอน “ดงคนดี”

สาระ/หลักภาษาไทย
-   อักษรนำ
-   แต่งประโยคสร้างสรรค์
./  อ่านออกเสียงคำและข้อความที่มีอักษรนำ หรือเรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำที่เป็นอักษรนำ
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
./๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือด้วยความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่านได้
./๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของอักษรนำได้
./๔ เรียบเรียงคำที่สะกดด้วยอักษรนำแต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน/ฟังวรรณกรรม
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง และสามารถอธิบายความหมาย ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด อีกทั้งอธิบายเกี่ยวกับการอ่าน และเขียนอักษรนำ นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
สัปดาห์ที่ ๙หน่วยการเรียนรู้
สรุปและทบทวนองค์ความรู้

สาระ/หลักภาษาไทย
ทบทวนหลักภาษา
./  อ่านออกเสียงคำและข้อความหรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายคำ
 ./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
ป.๓/๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
ป๓/๙ มีมารยาทในการอ่าน 

ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ป.๓/๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้อย่างชัดเจน
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๔ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๓/๕ พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
./๒ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
./๔ เรียบเรียงคำและนำมาแต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านและฟังวรรณกรรม
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้ในเรื่องที่เรียนในQuarter  และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถสรุปใจความและสาระสำคัญของหนังสือที่อ่านและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งเข้าใจในหลักภาษาที่ได้เรียนทั้ง Quarter สามารถอธิบาย หลักภาษาที่ได้เรียนทั้ง Quarter ๒ ได้